Nokia 1203 - Shkrimi i tekstit

background image

Shkrimi i tekstit
Përdorimi i futjes tradicionale të tekstit

Shtypni një tast disa herë, derisa të shfaqet shkronja e dëshiruar.
Aktivizimi i futjes së parashikuar të tekstit

Zgjidhni

Mundës.

>

Fjalori

dhe gjuhën e dëshiruar.

Çaktivizimi i futjes së parashikuar të tekstit

Zgjidhni

Mundës.

>

Fjalori

>

Pa fjalor

.

Gjatë përdorimit të futjes së parashikuar të tekstit, shtypni çdo buton vetëm një herë,

për një shkronjë të vetme. Nëse shfaqet fjala e dëshiruar, shtypni 0 dhe filloni të shkruani

fjalën tjetër. Nëse shfaqet shenja ? pas fjalës, fjala nuk është në fjalor.
Ndryshimi i një fjale

Shtypni * disa herë, derisa të shfaqet fjala e dëshiruar.
Shtimi i një fjale

Zgjidhni

Fjalori

, futeni fjalën duke përdorur futjen tradicionale të tekstit dhe zgjidhni

OK

.

Shtimi i një hapësire

Shtypni 0.
Ndryshimi i metodës së futjes së tekstit

Shtypni # disa herë dhe kontrolloni treguesin në krye të ekranit.

Telefoni juaj

7

background image

Shtimi i një numri

Mbani të shtypur tastin e numrit të dëshiruar.
Shtimi i një karakteri të veçantë

Shtypni * gjatë përdorimit të futjes tradicionale të tekstit; mbani të shtypur * gjatë

përdorimit të futjes së parashikuar të tekstit.
Anulimi i spastrimit të një mesazhi

Zgjidhni

Mundës.

>

Anulo spastrim.

.