Nokia 1203 - Mesazhet

background image

Mesazhet

Shërbimet e mesazheve mund të përdoren vetëm nëse mbështeten nga ofruesi juaj i

shërbimit.
Pajisja juaj mbështet mesazhet me tekst që e kalojnë kufirin për një mesazh të vetëm.

Mesazhet që e kalojnë kufirin dërgohen si dy ose më shumë mesazhe. Tarifa e ofruesit

tuaj të shërbimit mund të jetë në përputhje me numrin e mesazheve. Shkronjat me

thekse, shenjat e tjera ose disa opsione të gjuhës, zënë më shumë hapësirë dhe e

kufizojnë numrin e shkronjave që mund të dërgohen në një mesazh të vetëm.
Shkrimi dhe dërgimi i një mesazhi

1 Zgjidhni

Menyja

>

Mesazhet

>

Shkrim i mesazhit

.

2 Shkruajeni mesazhin. Treguesi i gjatësisë së mesazhit tregon se sa karaktere mund

të futni në mesazh.

3 Zgjidhni

Mundës.

>

Dërgo

, futni numrin e telefonit të marrësit ose zgjidheni nga

lista e kontakteve dhe zgjidhni

OK

.

Fshirja e mesazheve

Zgjidhni

Menyja

>

Mesazhet

>

Fshirje e mesazheve

>

Të gjitha të lex.

ose dosjen

e dëshiruar.