Nokia 1203 - Libri i telefonave i ndarë në grupe

background image

Libri i telefonave i ndarë në grupe

Telefoni juaj mbështet deri në pesë libra të veçantë telefonash për përdorues të

ndryshëm. Kur libri i telefonave të ndarë në grupe është aktiv, vetëm kontaktet në librin

aktiv të telefonave janë të dukshëm.
Një kontakt mund t'i përkasë një ose më shumë librave të telefonave. Te kontaktet në

Kont. e përba. mund të hyhet nga të gjithë librat e telefonave.
Zgjidhni

Menyja

>

Kontaktet

>

Cilësimet

>

Libri i tele-fonave i ndarë në grupe

dhe

mundësitë e përshtatshme.
Aktivizimi i librit të telefonave të ndarë në grupe

Zgjidhni

Lloji i librit të telefonave

>

Lib. i tel. në gr.

.

Aktivizimi i një libri të telefonave

Zgjidhni

Libri i tanishëm i telefonave

dhe librin e dëshiruar të telefonave ose

Kont.

e përba.

.

Caktimi i një kontakti te një ose më shumë libra të telefonave

Zgjidhni

Menaxho kontaktet

dhe kontaktin e dëshiruar.

Riemërtimi i një libri të telefonave

Zgjidhni

Riemërto librat e telefonave

dhe librin e dëshiruar të telefonave.