Nokia 1203 - Kryerja dhe përgjigjja e një thirrjeje

background image

Kryerja dhe përgjigjja e një thirrjeje
Kryerja e një thirrjeje

Futni numrin e telefonit, duke përfshirë kodin e shtetit dhe të zonës nëse është e

nevojshme dhe shtypni tastin e thirrjes.
Përgjigjja e një thirrjeje

Shtypni tastin e thirrjes.

6

Telefoni juaj

background image

Përfundimi ose refuzimi i një thirrjeje

Shtypni tastin e mbylljes.
Përdorimi i altoparlantit ose i receptorit

Gjatë një thirrjeje, zgjidhni

Altopar.

ose

Telefo.

.

Rregullimi i volumit

Gjatë një thirrjeje, lëvizni majtas ose djathtas për të rregulluar volumin e receptorit ose

të kufjes.

Paralajmërim:

Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj zërit të lartë mund t’ju dëmtojë dëgjimin. Dëgjoni

muzikë në një nivel mesatar dhe mos e mbani pajisjen pranë veshit kur jeni duke

përdorur altoparlantin.