Nokia 1203 - Butonat dhe pjesët përbërëse

background image

Butonat dhe pjesët përbërëse

1

Receptori

2

Ekrani

3

Butonat e zgjedhjes

4

Butoni Navi™; këtej e tutje i quajtur

butoni i lëvizjes

5

Butoni i thirrjes

6

Butoni i përfundimit/i fuqisë

7

Tastiera

Telefoni juaj

5

background image

8

Projektori

9

Mikrofoni

10

Vrima e rripit të dorës

11

Lidhësi i ngarkuesit

12

Lidhësi i kufjeve

13

Butoni i lirimit

Mos lidhni produkte që krijojnë një sinjal të jashtëm, sepse ai mund ta dëmtojë pajisjen.

Mos lidhni asnjë burim tensioni me Lidhësin AV Nokia.
Kur në Lidhësin AV Nokia, lidhni pajisje të jashtme ose kufje, përveç atyre të miratuara

nga Nokia për përdorim me këtë pajisje, kini kujdes të veçantë për nivelet e zërit.