Nokia 1203 - HAPENI ME KUJDES

background image

paligjshme. Për informacion të mëtejshëm lexoni me hollësi udhëzuesin e përdoruesit.
HAPENI ME KUJDES

Mos e hapni pajisjen kur përdorimi i telefonit celular është i ndaluar ose kur

ai mund të shkaktojë ndërhyrje ose rrezik.