Nokia 1203 - Pajisjet ndihmëse

background image

Pajisjet ndihmëse

Paralajmërim:

Përdorni vetëm bateri, ngarkues dhe pajisje ndihmëse të

miratuara nga Nokia për përdorim me këtë model të veçantë.

Përdorimi i çdo lloji tjetër mund të bëjë të pavlefshëm çdo

miratim ose garanci dhe mund të jetë i rrezikshëm. Në

veçanti, përdorimi i baterive ose i ngarkuesve të pamiratuar

mund të paraqesë rrezik zjarri, shpërthimi, rrjedhjeje ose

rreziqe të tjera.

Për disponimin e pajisjeve ndihmëse të miratuara, luteni të

pyesni shitësin tuaj. Kur shkëputni kordonin elektrik të

pajisjeve ndihmëse, kapni dhe tërhiqni spinën, jo kordonin.