Nokia 1203 - Përmbajtja

background image

Përmbajtja

Siguria

3

Fillimi

4

Hapja e kapakut të pasmë

4

Vendosja e kartës SIM dhe e

baterisë

4

Heqja e kartës SIM

4

Kariko baterinë

4

Hapja dhe mbyllja

5

Telefoni juaj

5

Butonat dhe pjesët përbërëse

5

Funksionet kryesore

6

Kryerja dhe përgjigjja e një thirrjeje

6

Shkrimi i tekstit

7

Mesazhet

8

Kontaktet

8

Libri i telefonave i ndarë në grupe

9

Ndezja ose fikja e projektorit

9

Informacion i përgjithshëm

10

Pajisjet ndihmëse

10

Bateria

10

Informacion për baterinë dhe

ngarkuesin

10

Orientimet e origjinalitetit të baterive

Nokia

11

Përkujdesi për pajisjen tuaj

11

Riciklimi

12

Informacioni shtesë mbi

sigurinë

12

Fëmijët e vegjël

12

Ambienti i përdorimit

12

Pajisjet mjekësore

12

Automjetet

13

Ambientet e mundshme

shpërthyese

13

Thirrjet e urgjencës

13

Informacioni për vërtetimin (SAR)

13

2

Përmbajtja