Nokia 1203 - Përkujdesi për pajisjen tuaj

background image

Përkujdesi për pajisjen tuaj
Pajisja juaj është një produkt i projektuar me mjeshtëri të

lartë dhe duhet të trajtohet me kujdes. Këshillat e

mëposhtme do t’ju ndihmojnë të mbroni të drejtën e

garancisë.

Përkujdesi për pajisjen tuaj 11

background image

Mbajeni të thatë pajisjen. Reshjet, lagështia dhe të

gjitha llojet e lëngjeve ose avujve mund të mbajnë

minerale që gërryejnë qarqet elektronike. Në qoftë se

pajisja juaj laget, hiqeni baterinë dhe mos e vini në

vendin e vet derisa pajisja të thahet plotësisht.

Mos e ruani ose përdorni pajisjen në vende të ndotura

dhe me pluhur. Pjesët e saj të lëvizshme dhe

komponentët elektronikë mund të dëmtohen.

Mos e mbani pajisjen në një temperaturë të lartë ose të

ftohtë. Temperaturat e larta mund të shkurtojnë

jetëgjatësinë e pajisjeve elektronike, të dëmtojnë

bateritë si dhe të shtrembërojnë ose të shkrijnë disa

pjesë plastike. Kur pajisja kthehet nga një temperaturë

e ftohtë në temperaturën e saj normale, brenda saj

mund të krijohet lagështi e cila dëmton panelet e

qarqeve elektronike.

Mos u përpiqni ta hapni pajisjen ndryshe nga

ç’udhëzohet në këtë udhëzues.

Mos e shkundni, hidhni, ose goditni pajisjen. Përdorimi

me forcë mund të thyejë panelet e qarqeve të

brendshme dhe mekanizmat e imët.

Mos përdorni për të pastruar pajisjen, lëndë kimike të

përqendruara, tretësira pastruese ose detergjentë të

fortë. Për pastrimin e sipërfaqes së pajisjes, përdorni

vetëm një leckë të butë, të thatë dhe të pastër.

Mos e lyeni me bojë pajisjen. Boja mund të bllokojë

pjesët e lëvizshme dhe të pengojë funksionimin e

duhur.

Përdorni vetëm antenën që keni blerë ose ndonjë tjetër

që është e miratuar si pjesë këmbimi. Antenat e

paautorizuara, modifikimet ose bashkëngjitjet, mund

ta dëmtojnë pajisjen dhe mund të shkelin rregullat për

rregullimin e radioaparateve.

Ngarkuesit përdorini në ambiente të mbyllura.

Bëni kopje rezervë të të gjitha të dhënave që doni të

ruani, të tilla si kontaktet dhe shënimet e kalendarit.

Për ta ricilësuar pajisjen herë pas here për një

funksionim optimal, fikni pajisjen dhe hiqni baterinë.

Këto sugjerime vlejnë njëlloj për pajisjen, baterinë,

ngarkuesin ose për çdo pajisje ndihmëse.