Nokia 1203 - Ambienti i përdorimit

background image

Ambienti i përdorimit
Kjo pajisje i përmbush orientimet për ekspozimin ndaj RF-së

në pozicionin normal të përdorimit pranë veshit ose të paktën

2.2 centimetres (7/8 inch) larg nga trupi. Çdo këllëf, kapse për

rripin ose mbajtëse për përdorim në kontakt me trupin, nuk

duhet të përmbajë pjesë metalike dhe duhet ta vendosë

pajisjen në largësinë e lartpërmendur nga trupi juaj.

Dërgimi i skedave me të dhëna ose i mesazheve kërkon një

lidhje me cilësi me rrjetin. Skedat me të dhëna ose mesazhet

mund të pezullohen, derisa të disponohet një lidhje e tillë.

Ndiqni udhëzimet për largësinë nga trupi derisa të

përfundojë transmetimi.

Disa pjesë të pajisjes janë magnetike. Pajisja mund të tërheqë

materiale metalike. Mos vendosni karta bankare ose mjete që

mbajnë të dhëna në formë magnetike, sepse informacioni i

ruajtur në to mund të fshihet.