Nokia 1203 - Ambientet e mundshme shpërthyese

background image

Ambientet e mundshme shpërthyese
Fikeni pajisjen tuaj në çdo zonë me një atmosferë të

mundshme shpërthyese. Zbatoni të gjitha udhëzimet e

afishuara. Shkëndijat në zonat e tilla mund të shkaktojnë

shpërthim ose zjarr, duke pasur si pasojë plagosjen trupore

ose vdekjen. Fikeni pajisjen në pikat e rimbushjes me

karburant si p.sh. pranë pompave të karburantit në stacionet

e shërbimit. Vëzhgoni kufizimet në depot, magazinat dhe

zonat e shpërndarjes së lëndëve djegëse; uzinat kimike; ose

aty ku janë duke u zhvilluar shpërthime. Zonat me një

atmosferë të mundshme shpërthyese janë shpesh, por jo

gjithmonë, të piketuara qartë. Ato përfshijnë zonat ku

këshilloheni ta fikni motorin e automjetit tuaj, poshtë

kuvertës në anije, në impiantet e transferimit ose të ruajtjes

së kimikateve dhe aty ku ajri përmban lëndë kimike ose

grimca të tilla si kokërriza pluhuri ose metalesh. Ju duhet të

këshilloheni me prodhuesit e automjeteve që përdorin gaz

natyror të lëngëzuar (të tillë si propani ose butani), për të

përcaktuar nëse kjo pajisje mund të përdoret pa rrezik në

afërsi të tyre.