Nokia 1203 - Informacion i përgjithshëm

background image

Informacion i përgjithshëm
Rreth pajisjes suaj

Pajisja celulare e përshkruar në këtë udhëzues është e

miratuar për përdorim në EGSM 900 and 1800 networks . Për

më tepër informacion rreth rrjeteve, kontaktoni me ofruesin

tuaj të shërbimit.

Pajisja juaj mund të ketë të parainstaluar faqeshenjues dhe

nyje për faqet e internetit të palëve të treta; dhe mund t'ju

lejojë të hyni në faqet e internetit të palëve të treta. Ato nuk

kanë lidhje me Nokia-n dhe Nokia nuk i miraton ose nuk mban

përgjegjësi për to. Nëse hyni në faqe të tilla interneti, merrni

masa për sigurinë ose përmbajtjen.

Paralajmërim:

Për të përdorur çfarëdolloj funksioni të kësaj pajisjeje, përveç

ziles së orës, pajisja duhet të jetë e hapur. Mos e hapni

pajisjen kur përdorimi i pajisjeve celulare mund të shkaktojë

ndërhyrje ose rrezik.

Kur përdorni këtë pajisje, zbatoni të gjitha ligjet dhe

respektoni zakonet vendore, fshehtësinë dhe të drejtat e

ligjshme të të tjerëve, duke përfshirë dhe të drejtat e autorit.

Mbrojtja e të drejtave të autorit mund të parandalojë që disa

imazhe, melodi dhe përmbajtje të tjera të kopjohen, të

modifikohen ose të transferohen.

Bëni kopje rezervë ose mbajeni shënim me shkrim të gjithë

informacionin e rëndësishëm të ruajtur në pajisjen tuaj.

Kur ta lidhni me ndonjë pajisje tjetër, lexoni udhëzuesin e

përdoruesit të asaj pajisjeje për udhëzime të detajuara të

sigurisë. Mos lidhni produkte që nuk përputhen.

Imazhet në këtë udhëzues mund të jenë të ndryshme nga

ekrani i pajisjes suaj.

Për informacion tjetër të rëndësishëm rreth pajisjes suaj,

shikoni udhëzuesin e përdoruesit.

Shërbimet e rrjetit

Për përdorimin e pajisjes duhet të keni shërbim nga një

ofrues shërbimi celular. Disa funksione nuk disponohen në të

gjitha rrjetet; funksione të tjera mund të kërkojnë që të bëni

marrëveshje të posaçme me ofruesin tuaj të shërbimit për

përdorimin e tyre. Shërbimet e rrjetit përfshijnë

transmetimin e të dhënave. Pyesni ofruesin tuaj të shërbimit

për hollësi rreth çmimeve të rrjetit në vendlindjen tuaj ose

kur bëni roaming në rrjete të tjera. Ofruesi juaj i shërbimit

mund t’ju shpjegojë se çfarë tarifash do të aplikojë.

Ofruesi juaj i shërbimit mund të ketë bërë kërkesë që në

pajisjen tuaj të nxjerrë jashtë përdorimit ose të mos

aktivizojë disa funksione të caktuara. Në këtë rast, këto

funksione nuk do të shfaqen në menynë e pajisjes suaj. Pajisja

juaj mund të ketë edhe elemente të përshtatura të tilla si

emrat e menyve, renditjen e menyve dhe ikonat.

Mbështetja

Kur doni të mësoni më shumë se si ta përdorni produktin tuaj

ose kur nuk jeni të sigurtë se si duhet të funksionojë pajisja

juaj, shikoni udhëzuesin e përdorimit ose shikoni faqet për

mbështetjen në www.nokia.com/support; ose sajtin në rrjetë

të Nokia-s për vendin tuaj; ose me një pajisje celulare,

www.nokia.mobi/support.

Nëse kjo nuk e zgjidh problemin tuaj, veproni si më poshtë:

Riniseni pajisjen: fikeni pajisjen dhe hiqeni baterinë.

Pas rreth një minute, rivendoseni baterinë dhe ndizeni

pajisjen.

Riktheni cilësimet fillestare të fabrikës siç shpjegohet

në udhëzuesin e përdorimit.

Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, kontaktoni me Nokian

për opsionet e riparimit. Shikoni www.nokia.com/repair.

Gjithmonë bëni kopje rezervë të të dhënave të pajisjes suaj,

para se ta dërgoni pajisjen për riparim.