Nokia 1203 - Kariko baterinë

background image

Kariko baterinë

Bateria juaj është karikuar pjesërisht në fabrikë. Nëse aparati tregon një karikim të ulët

ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

4

Fillimi

background image

1 Lidhni karikuesin me një prizë në mur.

2 Lidhni karikuesin me aparatin.

3 Kur aparati të tregojë një karikim të plotë shkëputni karikuesin nga aparati dhe

pastaj nga priza në mur.

Këshillë: Për të kursyer energji, hiqni nga priza karikuesin kur bateria të jetë karikuar

plotësisht.
Nuk keni nevojë të karikoni baterinë për një kohëzgjatje të caktuar dhe mund ta

përdorni aparatin ndërsa është duke u karikuar. Nëse bateria është shkarkuar plotësisht

mund të nevojiten shumë minuta para se treguesi i karikimit të shfaqet mbi ekran ose

të mund të kryhen telefonata.