Nokia 1203 - Informacion për baterinë dhe ngarkuesin

background image

Informacion për baterinë dhe ngarkuesin
Pajisja juaj ushqehet nga një bateri që ringarkohet. Bateria e

parashikuar për përdorim me këtë pajisje është BL-4C. Nokia

mund të vërë në dispozicion modele të tjera baterie për këtë

pajisje. Kjo pajisje është parashikuar të përdoret kur

furnizohet me energji nga ngarkuesit e mëposhtëm: AC-3 .

Numri i saktë i modelit të ngarkuesit mund të ndryshojë në

varësi të llojit të prizës. Varianti i prizës identifikohet nga një

nga të mëposhtmit: E, EB, X, AR, U, A, C, K ose UB.

Bateria mund të ngarkohet dhe shkarkohet shumë herë, por

pas një farë kohe ajo do të dalë jashtë përdorimit. Kur kohët

e pritjes dhe të bisedave janë në mënyrë të dukshme më të

shkurtra se zakonisht, zëvendësoni baterinë. Përdorni vetëm

bateri të miratuara nga Nokia dhe ringarkojeni baterinë

vetëm me ngarkues që janë projektuar për këtë pajisje dhe

të aprovuar nga Nokia.

10 Informacion i përgjithshëm

background image

Nëse një bateri është e papërdorur ose nuk është përdorur

për një kohë të gjatë, mund të nevojitet ta lidhni me

ngarkuesin, më pas ta shkëpusni dhe pastaj ta lidhni përsëri

që të fillojë ngarkimin. Nëse bateria është shkarkuar

plotësisht, mund të duhen disa minuta para se të shfaqet në

ekran treguesi i ngarkimit ose para se të bëhet ndonjë thirrje.

Heqja pa rrezik. Gjithmonë mbylleni pajisjen dhe shkëputeni

ngarkuesin përpara se të hiqni baterinë.

Ngarkimi i përshtatshëm. Hiqeni ngarkuesin nga priza

elektrike dhe nga pajisja, kur nuk është në përdorim. Mos e

mbani të lidhur me ngarkuesin një bateri plotësisht të

ngarkuar, sepse ngarkimi i tepërt mund të shkurtojë

jetëgjatësinë e saj. Nëse një bateri plotësisht e ngarkuar lihet

e papërdorur, ajo do të shkarkohet pas një farë kohe.

Shmangni temperaturat e skajshme. Përpiquni që ta mbani

baterinë gjithmonë midis 15°C dhe 25°C (59°F dhe 77°F).

Temperaturat e skajshme zvogëlojnë kapacitetin dhe

jetëgjatësinë e baterisë. Një pajisje me bateri të nxehtë ose

të ftohtë mund të mos punojë përkohësisht. Funksionimi i

baterisë është veçanërisht i kufizuar në temperatura që janë

shumë gradë nën zero.

Mos krijoni qark të shkurtër. Një qark i shkurtër aksidental

mund të ndodhë kur një objekt metalik siç është një

monedhë, një kapse, ose stilolaps shkakton një lidhje direkte

të dy terminalëve të baterisë domethënë atij pozitiv (+) dhe

atij negativ (-). (Ata duken si shirita metalikë mbi bateri.) Kjo

gjë mund të ndodhë, për shembull, kur mbani një bateri (si

pjesë këmbimi) në xhep apo në çantë. Krijimi i një qarku të

shkurtër me terminalët, mund ta dëmtojë baterinë ose

objektin që shërbeu si lidhës.

Asgjësimi. Mos i hidhni bateritë në zjarr sepse mund të

shpërthejnë. Asgjësojini bateritë sipas rregullave lokale. Kur

është e mundur luteni t'i riqarkulloni. Mos i asgjësoni ashtu

si mbeturinat e përditshme.

Rrjedhja. Mos i zbërtheni, pritni, hapni, thërrmoni, përthyeni,

shponi ose mos i coptoni telefonat celularë ose bateritë. Në

rast se bateria rrjedh, pengojeni lëngun e baterisë të bjerë në

kontakt me lëkurën ose sytë. Nëse ndodh një kontakt i tillë,

shpëlani menjëherë me ujë zonat e prekura ose kërkoni

ndihmë mjekësore.

Dëmtimi. Mos u përpiqni të futni objekte të huaja në bateri,

mos e modifikoni, riprodhoni apo mos e zhytni ose ekspozoni

ndaj ujit ose lëngjeve të tjera. Bateritë mund të shpërthejnë

nëse dëmtohen.

Përdorimi i saktë. Përdoreni baterinë vetëm për qëllimin që

është krijuar. Përdorimi i gabuar i baterisë mund të shkaktojë

zjarr, shpërthim ose rreziqe të tjera. Nëse pajisja ose bateria

përplaset sidomos në një sipërfaqe të fortë dhe mendoni se

është dëmtuar, dërgojeni në një qendër shërbimi për ta

kontrolluar, para se të vazhdoni ta përdorni. Mos përdorni

asnjëherë ngarkues dhe bateri të dëmtuara. Mbajeni baterinë

tuaj në një vend ku nuk mund ta prekin fëmijët e vegjël.