Nokia 1203 - Дахин боловсруулах

background image

Дахин боловсруулах
Хэрэглэсэн электрон бүтээгдхүүн, зай, баглаа боодлын

материалаа үргэлж зориулалтын хаягдал цуглуулах цэгт

буцааж тушааж бай. Ингэснээр та хог хаягдал хяналтгүй

хаягдахаас сэргийлж, материалыг дахин боловсруулах

ажиллагааг дэмжинэ. Бүтээгдхүүний байгаль орчны

мэдээлэл, Nokia бүтээгдхүүнээ хэрхэн дахин

боловсруулах ажиллагаанд буцаах тухай мэдээллийг

www.nokia.com/werecycle, буюу nokia.mobi/werecycle

вэбсайтуудаас үз.

Таны бүтээгдхүүн, зай, гарын авлага, хайрцаг саван дээр

хэрээслэж дарсан дугуйтай хогийн сав байвал

цахилгаан, электрон бүх бүтээгдхүүн, зай, аккумляторыг

ашиглалтаас гарахад нь тусгай цэгт цуглуулах ёстой

гэсэн үг. Энэ шаардлага Европын Холбоонд үйлчилнэ.

Эдгээр бүтээгдхүүнийг хотын ангилаагүй хог хаягдал

байдлаар бүү хая. Хүрээлэн буй орчны талаар нэмэлт

мэдээлэл авъя гэвэл www.nokia.com/environment

вэбсайтаас Эко-Тунхаглал бүтээгдхүүнийг үзнэ үү.