Nokia 1203 - Утасны дэвтэр хуваах

background image

Утасны дэвтэр хуваах
Таны утас олон хэрэглэгчид зориулсан тав хүртэл утасны дэвтрийг тусад нь

хадгалдаг. Утасны дэвтэр хуваах функцийг идэвхжүүлсэн үед идэвхжсэн утасны

дэвтрийн нэр, утасны дугаар л харагдана.
Нэг харилцах нэг буюу хэд хэдэн утасны дэвтэрт орж болно. Дундын дуг.-д байгаа

харилцахууд руу бүх утасны дэвтрээс орж болно.

Цэс

>

Утасны жагсаалт

>

Тохиргоо

>

Утасны дэвтэр хуваах

гэж ороод, тохирох

сонголтуудаас сонго.

Утасны дэвтэр хуваах функцийг идэвхжүүлэх

Утасны дэвт-рийн хэв маяг

>

Ут. дэв. хуваах

гэж ор.

Утасны дэвтэр идэвхжүүлэх

Одоогийн утасны дэвтэр

гэж ороод хүссэн утасны дэвтрээ буюу

Дундын дуг.

сонго.
Харилцахыг нэг буюу түүнээс олон утасны дэвтэрт оруулах

Утасны жагсаалт янзал

гэж ороод хүссэн харилцахаа сонго.

Утасны дэвтрийн нэрийг өөрчлөх

Утасны дэвтрийн нэр өөрчил

гэж ороод хүссэн утасны дэвтрээ сонго.