Nokia 1203 - Нэмэлт хэрэгсэл

background image

Нэмэлт хэрэгсэл

Сэрэмжлүүлэг:

Зөвхөн Nokia-гаас энэхүү загварт хэрэглэхийг

зөвшөөрсөн зай, цэнэглэгч, дагалдах хэрэгслийг

хэрэглэ. Бусад аливаа төрлийн зай, цэнэглэгч, нэмэлт

хэрэгсэл хэрэглэсэн тохиолдолд баталгаа хүчингүй

болохоос гадна аюултай байж болно. Ялангуяа,

зөвшөөрөлгүй цэнэглэгч буюу зай хэрэглэвэл гал гаргах,

тэсэрч дэлбэрэх, гоожих зэрэг аюул учирч болно.

Зөвшөөрөгдсөн дагалдах хэрэгсэл байдаг эсэхийг

борлуулагчаасаа асууж тодруул. Дагалдах хэрэгслийн

цахилгааны утсыг салгахдаа цахилгааны утаснаас бус

харин залгуураас барьж тат.