Nokia 1203 - Эмнэлгийн төхөөрөмж

background image

Эмнэлгийн төхөөрөмж
Радио дамжуулах төхөөрөмж, үүний дотор утасгүй утас

ажиллуулахад хангалтгүй хамгаалалт бүхий эмнэлгийн

хэрэгслийн ажиллагаанд нөлөөлж болно. Эмнэлгийн

хэрэгсэл гадны радио долгионы энергиэс хангалттай

хамгаалагдсан эсэхийг тухайн хэрэгслийг

үйлдвэрлэгчээс буюу эмчээс асууж зөвлө. Хананд

өлгөсөн дүрэм журмын дагуу та төхөөрөмжөө унтраах

ёстой бол унтраа. Эмнэлэг буюу эрүүл мэндийн

үйлчилгээний байгууллагууд радио долгионы энергид

мэдрэмтгий төхөөрөмж хэрэглэж болно.

12

Төхөөрөмжөө арчлах