Nokia 1203 - Гэрчилгээний мэдээлэл (SAR)

background image

Гэрчилгээний мэдээлэл (SAR)
Энэхүү хөдөлгөөнт төхөөрөмж радио долгионтой

холбоотой удирдамжийн шаардлагыг биелүүлж байна.

Таны хөдөлгөөнт төхөөрөмж радио дамжуулагч буюу

хүлээн авагч юм. Энэ нь олон улсын удирдамжид заасан

радио долгионы хязгаараас хэтрэхгүй байхаар

бүтээгдсэн. Эдгээр удирдамжийг бие даасан шинжлэх

ухааны ICNIRP байгууллагаас нас, эрүүл мэнд зэргийг үл

харгалзан бүх хүнийг хамгаалахад чиглэсэн аюулгүй

байдлын анхан шатны шаардлагыг тусган

боловсруулсан болно.

Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн удирдамжид Тусгай

шингээлтийн хувь буюу SAR хэмээх хэмжилтийн нэгжийг

хэрэглэдэг. ICNIRP-ын удирдамжид заасан SAR-ын

хязгаар хэмжээ нь 10 грамм эд эсэд дундажаар 2.0 ватт/

килограмм (Вт/кг) байна. SAR-ын сорилыг явуулахдаа

бүх туршсан давтамжийн долгион дээр төхөөрөмж

хамгийн дээд хүчний түвшнээр мэдээлэл дамжуулах үед

стандарт ажиллагааны байршлыг ашиглан явуулна.

Ажиллаж буй төхөөрөмжийн SAR-ын түвшин дээд

түвшний утгаас доогуур байж болно. Учир нь тус

төхөөрөмж сүлжээнд л хүрэхэд шаардлагатай хүч

хэрэглэх зориулалттай. Энэхүү хэмжээ нь та сүлжээний

суурь станцад хэр ойрхон байгаа зэрэг олон хүчин

зүйлээс хамааран өөрчлөгдөнө.

ICNIRP-ын удирдамжийн дагуу төхөөрөмжийг чихэндээ

W/kg.

Төхөөрөмжийн нэмэлт хэрэгслийг хэрэглэхэд SAR-ын

утга өөрчлөгдөж болно. SAR утга нь тухайн улсын тайлан

болон туршилтын шаардлага, сүлжээний долгионоос

хамааран өөр өөр байж болно. SAR-ын тухай нэмэлт

мэдээлэл авъя гэвэл www.nokia.com вэбсайтад тухайн

бүтээгдхүүний танилцуулгаас үзэж болно.

14

Аюулгүй байдлын тухай нэмэлт мэдээлэл

наан хэрэглэх үеийн SAR-ын хамгийн өндөр утга нь 1.12

background image

СТАНДАРТ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН ТУХАЙ

МЭДЭГДЭЛ

NOKIA CORPORATION энэхүү RH-112 бүтээгдхүүн нь

1999/5/EC тоот удирдамжид заасан гол шаардлагууд

болон бусад холбогдох заалтуудтай нийцэж байгаа

болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Стандарт шаардлагыг

хангасан тухай мэдэгдлийг http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/ хаягаар орж авч болно.

© 2009 Nokia. Зохиогчийн бүх эрх хамгаалагдсан

Nokia, Nokia Connecting People, Navi нь "Nokia

Corporation"-ы барааны тэмдэг буюу бүртгэлтэй барааны

тэмдэг юм. Nokia ая нь "Nokia Corporation"-ы дууны

тэмдэг юм. Энд дурдсан бусад бүтээгдхүүн, компанийн

нэр нь тухайн эзэмшигчийнхээ барааны тэмдэг буюу

барааны нэр байж болно.

Nokia-гаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр

энэ баримт бичгийн агуулгыг хэсэгчлэн буюу бүтнээр нь

аль ч хэлбэрээр хувилах, дамжуулах, түгээх, хадгалахыг

хориглоно. Nokia тасралтгүй боловсронгуй болгох

бодлого хэрэгжүүлдэг. Nokia урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр

энэ баримт бичигт тодорхойлсон аливаа бүтээгдхүүнийг

өөрчлөх, боловсронгуй болгох эрхтэй.

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХҮРЭЭНД

NOKIA БУЮУ ТҮҮНИЙ ЛИЦЕНЗИЙГ ЭЗЭМШИГЧ

АЛИВАА ЭТГЭЭД НЬ АЛИВАА МЭДЭЭЛЭЛ, ОРЛОГО

АЛДАГДАХ, ЭСХҮЛ ОНЦГОЙ, ТОХИОЛДЛЫН,

НӨХЦӨЛДСӨН БУЮУ ШУУД БУС АЛИВАА БАЙДЛААР

ҮҮССЭН ХОХИРЛЫГ ХАРИУЦАХГҮЙ.

ЭНЭХҮҮ БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА НЬ

"БАЙГААГААРАА" БИЧИГДСЭН. ХОЛБОГДОХ

ХУУЛИАР ШААРДААГҮЙ БОЛ ЭНЭХҮҮ БАРИМТ

БИЧГИЙН ҮНЭН ЗӨВ, НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ,

АГУУЛГЫН ТАЛААР ЯМАР НЭГЭН ТӨРЛИЙН

ИЛЭРХИЙ БУЮУ ДАЛД УТГАТАЙ БАТАЛГАА, ҮҮНИЙ

ДОТОР БАРААНЫ БОРЛОГДОХ ЧАДВАР БОЛОН

ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГОД ТОХИРСОН ЭСЭХ ТАЛААР

(ГЭХДЭЭ ЭДГЭЭРЭЭР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ) БИТҮҮ

УТГАТАЙ БАТАЛГАА ГАРГААГҮЙ. NOKIA УРЬДЧИЛАН

МЭДЭГДЭЛГҮЙГЭЭР ЯМАР Ч ҮЕД ЭНЭХҮҮ БАРИМТ

БИЧГИЙГ ЗАСЧ ӨӨРЧЛӨХ БУЮУ ҮҮНЭЭС ТАТГАЛЗАХ

ЭРХТЭЙ.

Тухайн бүтээгдхүүн худалдаанд байгаа эсэх болон

эдгээр бүтээгдхүүний хэрэглээ, үйлчилгээ нь бүс

болгонд өөр өөр байна. Nokia-гийн борлуулагчаасаа

нэмэлт мэдээлэл авч, хэлний сонголт байгаа эсэхийг

асууна уу. Энэхүү төхөөрөмжид АНУ болон бусад улс

орны экспортын хууль, тогтоомжид хамаарах бараа,

таваар, технологи, программ хангамж орсон байж болно.

Хууль зөрчсөн өөрчлөлт хийхийг хориглоно.

9211664/Хэвлэл MN

15

4