Nokia 1203 - ХӨНДЛӨНГИЙН ШУУГИАН

background image

ХӨНДЛӨНГИЙН ШУУГИАН

Утасгүй бүх төрлийн төхөөрөмж хөндлөнгийн шуугианд өртөмтгий байж

болох учраас ийм шуугиан ажиллагаанд нь нөлөөлж болно.