Nokia 1203 - НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ БА ЗАЙ

background image

НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ БА ЗАЙ

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн нэмэлт хэрэгсэл болон зай хэрэглэ. Таарахгүй

бүтээгдхүүн бүү залга.