Nokia 1203 - Қоңырау шалу және қабылдау

background image

Қоңырау шалу және қабылдау

Қоңырау шалу
Қоңырау шалу үшін телефон нөмірін, қажет болса, ел мен аймақ кодын қоса теріп,

қоңырау пернесін басыңыз.

6

Телефоныңыз

background image

Қоңырауға жауап беру
Қоңырау пернесін басыңыз.
Қоңырауды аяқтау немесе оны қабылдамау
Аяқтау пернесін басыңыз.

Дауыс зорайтқышты немесе құлақаспапты пайдалану
Байланыс кезінде

Дб.күш.

немесе

Трубка

тармағын таңдаңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу
Байланыс кезінде дауыс зорайтқыш пен құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

Ескерту

Үнемі аса көтеріңкі деңгейдегі дыбысты тыңдау есту қабілетіңізге нұқсан келтіруі

мүмкін. Әуенді орташа деңгейде тыңдап, дауысзорайтқышты пайдаланғанда

құрылғыны құлағыңызға жақын ұстамаңыз.