Nokia 1203 - ტალღების ზედდება

background image

ტალღების ზედდება

ყველა მობილურ მოწყობილობას შეუძლია იმოქმედოს სხვა

მოწყობილობის ტალღებზე, რაც გავლენას ახდენს მუშაობის

ხარისხზე.