Nokia 1203 - ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

background image

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի

սարքեր: