Nokia 1203 - Փոքր երեխաներ

background image

Փոքր երեխաներ
Ձեր սարքը կամ իր լրասարքերը խաղալիք չեն: Դրանք կարող են փոքր

մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք: